REGULAMIN KONKURSU „Kocham DIY, ponieważ…”

REGULAMIN KONKURSU „Kocham DIY, ponieważ…”
Na fanpage Zakochanawsztuce
§ 1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Kocham DIY, ponieważ…” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest zakochanawsztuce.blogspot.com
3. Partnerem konkursu jest Nolle oraz SusanoShop Pasmanteria
4. Konkurs jest przeprowadzony na fanpage Zakochanawsztuce
5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 03 marca  2015r. i trwa do 23 marca 2015 r. do godz. 23:59.

§ 3
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik Konkursu i tym samym autor Pracy Konkursowej biorącej udział w Konkursie, stanowiącej utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) –akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo.

§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) wykona zadanie konkursowe.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) Zgłoszenie swojego udziału w konkursie, zamieszczając komentarz do zdjęcia konkursowego, znajdującego się na fanpage Zakochanawsztuce. W komentarzu należy dokończyć myśl  „Kocham DIY, ponieważ…”;
b) Udostępnienie zdjęcia konkursowego;
c) Polubienie następujących profilów na Facebook`u:
4. Jeden Użytkownik może dodać jedno zgłoszenie, przy czym tylko jedna Nagroda może zostać wysłana do jednego gospodarstwa domowego.
5. Uczestnik, który otrzyma największą liczbę polubień swojego komentarza, otrzyma nagrodę (polubienia komentarza staną się ważne, gdy osoba głosująca polubi fanpage Zakochanawsztuce, Nolle oraz SusanoShop Pasmanteria).
6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej 24 marca  na Zakochanawsztuce.
7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
8. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c) którzy nadeślą Prace zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
12. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 6
Wyłonienie Zwycięzców
1. Nagrodami w konkursie są przybory plastyczne ufundowane przez SusanoShop Pasmanteria, Nolle oraz zakochanawsztuce.blogspot.com (pełen opis oraz zdjęcia nagród jest uwidoczniony w poście konkursowym).
2. Organizator oraz Partnerzy mają prawo wykorzystać zwycięskie Prace, którym zostaną przyznane przez Komisję Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora lub Partnera.§ 7
Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
b) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją konkursu lub marketingowych Organizatora lub Partnera.
2. Organizator, z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności Pracy Konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu –wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
c) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
d) eksploatację w Internecie, na stronach www, w tym portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych
3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Pracy Konkursowej na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
4. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Pracy Konkursowej i jej opracowań.
5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac, usunięcie fragmentów Prac lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac obok lub w sąsiedztwie innych prac.
7. Zwycięzca zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.
8. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika za przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w nagrodzonej Pracy Konkursowej w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest Nagroda.

§ 8
Tryb Składania I Rozpatrywania Reklamacji
1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować na adres elektroniczny Organizatora, z dopiskiem KONKURS w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.
3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami prawa do sądu powszechnego.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Socializer S.A. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami i oraz wydania nagród.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, numer PESEL.
3. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.
4. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.