REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU
Na blogu zakochanawsztuce.pl

§ 1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest zakochanawsztuce.pl
3. Partnerem konkursu jest Nolle, Pasmanteria TO i Owo 24h, Wiking serwis sp. z.o.o, Kidea oraz blog Po książkach mam kaca.
4. Konkurs jest przeprowadzony na blogu zakochanawsztuce.pl
5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 września  2016 r. i trwa do 30 września 2016 r. do godz. 23:59.

§ 3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu dokona organizatorka konkursu i autorka bloga - Alicja Zielińska.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) wykona zadanie konkursowe.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
a) Który post na blogu zakochanawsztuce.pl spodobał Ci się najbardziej i dlaczego?
b) Dlaczego to właśnie Ty chcesz wygrać konkurs?
c) Do czego wykorzystasz nagrody, jeśli wygrasz?
3.1. Odpowiedzi na pytania należy zostawić w komentarzu pod zdjęciem konkursowym.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obserwacja bloga zakochanawsztuce.pl, zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez napisanie komentarza z imieniem i literką nazwiska, adresem e-mail, nazwą pod którą dana osoba obserwuje blog oraz odpowiedziami konkursowymi.
4. Jeden Użytkownik może dodać jedno zgłoszenie, przy czym tylko jedna Nagroda może zostać wysłana do jednego gospodarstwa domowego.
5. Spośród uczestników autorka bloga wybierze 2 zwycięzców.
6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową, informacją na snapchacie (Alicja1212) oraz przez na blogu zakochanawsztuce.pl  w dniu 1 października 2016r.
7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
8. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
12. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 6
Wyłonienie Zwycięzców
1. Nagrodami w konkursie są przybory plastyczne ufundowane przez zakochanawsztuce.plNolle, Pasmanterię TO i Owo 24h, Wiking serwis sp. z.o.o, Kidea oraz blog Po książkach mam kaca (pełen opis oraz zdjęcia nagród są uwidocznione w poście konkursowym).
2. Organizator oraz Partnerzy mają prawo wykorzystać zwycięskie wypowiedzi, którym zostaną przyznane przez Komisję Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora lub Partnera.


§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.